public class S1 {

public class S1 {

public static void main(String[] args) {

new S2();

}

S1() {

System.out.print(“S1”);

}

}

class S2 extends S1 {

S2() {

System.out.print(“S2”);

}

}

Hãy cho biết kết xuất của đoạn chương trình sau :

A. S1

B. S2

C. S1S2

D. S2S1

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: