public class Question {

public class Question {

public static void main(String[] args) {

Boolean b = new Boolean(“TRUE”);

if (b) {

for (Integer i = 0; i < 10; i++) {

System.out.println(i);

}

}

}

}

Đoạn mã sau sai chỗ nào?

A. (1) Đoạn mã không có lỗi

B. (2) Điều kiện của câu lệnh if phải có kiểu boolean thay vì Boolean

C. (3) Chỉ số của câu lệnh for là int thay vì Integer

D. Câu (2) và (3) đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: