public class Person {

public class Person {

protected String name;

protected int age;

public static void main(String[] args) {

Person p = new Person();

p.name = “Tom”;

System.out.println(p.name);

}

}

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

A. Không có lỗi biên dịch. 

B. name has protected access.

C. age has protected access. 

D. name has public access. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Không có lỗi biên dịch.

Vì: hàm main ở trong cùng lớp Person, nên có thể truy xuất tới tất cả các trường của Person.

Tags:

public class Person {

public class Person {

protected String name;

protected int age;

public static void main(String[] args) {

Person p = new Person();

p.name = “Tom”;

System.out.println(p.name);

}

}

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì? Chọn một câu trả lời

A. Không có lỗi biên dịch.  

B. name has protected access. 

C. age has protected access.  

D. name has public access.  

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Không có lỗi biên dịch.

Vì:

hàm main ở trong cùng lớp Person, nên có thể truy xuất tới tất cả các trường của Person.

Tags:

public class Person {

public class Person {

protected String name;

protected int age;

public static void main(String[] args) {

Person p = new Person();

p.name = “Tom”;

System.out.println(p.name);

}

}

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì? Chọn một câu trả lời

A. Không có lỗi biên dịch. 

B. name has protected access. 

C. age has protected access. 

D. name has public access. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Không có lỗi biên dịch.

Vì:

hàm main ở trong cùng lớp Person, nên có thể truy xuất tới tất cả các trường của Person.

Tags:

public class Person {

public class Person {

private String name;

protected int age;

public static void main(String[] args) {

Person p = new Person();

p.name = “Tom”;

System.out.println(p.name);

}

}

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

A. Không có lỗi biên dịch

B. name has private access.

C. age has protected access.  

D. name has public access.  

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Không có lỗi biên dịch.

Vì:

hàm main ở trong cùng lớp Person, nên có thể truy xuất tới tất cả các trường của Person.

Tags:

public class Person {

public class Person {

private String name;

private int age;

public static void main(String[] args) {

Person p = new Person();

p.name = “Tom”;

System.out.println(p.name);

}

}

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

A.  Không có lỗi biên dịch. 

B. name has private access. 

C. \ge has private access.

D. name has public access.  

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là: Không có lỗi biên dịch.

Vì:

Hàm main ở trong cùng lớp Person, nên có thể truy xuất tới tất cả các trường của Person.

Tags:

public class Person {

public class Person {

protected String name;

protected int age;

public static void main(String[] args) {

Person p = new Person();

p.name = “Tom”;

System.out.println(p.name);

}

}

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

A.  Không có lỗi biên dịch.

B. name has protected access. 

C. age has protected access. 

D. name has public access.  

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Không có lỗi biên dịch.

Vì:

Hàm main ở trong cùng lớp Person, nên có thể truy xuất tới tất cả các trường của Person.

Tags:

public class Person {

public class Person {

private String name;

protected int age;

public static void main(String[] args) {

Person p = new Person();

p.name = “Tom”;

System.out.println(p.name);

}

}

Đoạn mã sau có lỗi biên dịch gì?

A. Không có lỗi biên dịch. 

B. name has private access.  

C. age has protected access. 

D. name has public access. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Không có lỗi biên dịch.

Vì:

Hàm main ở trong cùng lớp Person, nên có thể truy xuất tới tất cả các trường của Person.

Tags: