public class Foo {

public class Foo {

public static void main(String[] args) {

try {

return;

} finally {

System.out.println( “Finally” );

}

}

}

Kết quả in ra của đoạn mã trên là gì?

Chọn một câu trả lời

A. Finally  

B. Lỗi biên dịch 

C. Đoạn mã thực thi nhưng không in ra kết quả 

D. Lỗi sinh ra trong quá trình chạy.  

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Finally

Vì:

Khi thực thi khối lệnh finally sẽ luôn được thực thi và in ra kết quả trong khối lệnh là Finally.

Tags:

public class foo {

public class foo {

public static void main(String[] args) {

String s;

System.out.println(“s=” + s);

}

}

Kết quả in ra là gì?

A. s=NULL

B. s=null 

C. Lỗi sẽ đưa ra dòng 3

D. Lỗi sẽ đưa ra dòng 4

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Lỗi sẽ đưa ra dòng 4

Vì:

lỗi sẽ sinh ra ở dòng 4 yêu cầu biến s phải được khởi tạo thì mới được in ra giá trị.

Tags: