public abstract class Test {

public abstract class Test {

public abstract void methodA();

public abstract void methodB()

{

System.out.printIn(“Hello”);

}

}

Làm thế nào để đoạn mã trên biên dịch thành công?

A.  Cài đặt cụ thể phần thân cho phương thức methodA() 

B. Thay thế từ khóa public ở dòng 2 thành private 

C. Xóa từ khóa abstract ở dòng 4  

D. Xóa từ khóa abstract ở dòng 2

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Xóa từ khóa abstract ở dòng 4

Vì:

Đáp án “Xóa từ khóa abstract ở dòng 4” là đúng vì khi xóa từ khóa abstract thì phương thức methodB() sẽ trở thành phương thức thông thường, có phần thân.

Tags: