Protocol nào được sử dụng cho mạng Internet:

Protocol nào được sử dụng cho mạng Internet:

A. TCP/IP

B. Netbeui

C. IPX/SPX

D. Tất cả

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Protocol nào được sử dụng cho mạng Internet?

Protocol nào được sử dụng cho mạng Internet?

A. TCP/IP

B. NetBEUI

C. IPX/SPX

D. Tất cả

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: