Protocol nào được sử dụng cho Internet:

Protocol nào được sử dụng cho Internet:

A. TCP/IP

B. Netbeui

C. IPX/SPX

D. DLC

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: