Protocol là?

 Protocol là?

A.  Một trong những thành phần không thể thiếu trong hệ thống mạng

B. Là các qui tắc để cho phép các máy tính có thể giao tiếp được  với nhau

C. A và B đúng

D. A và B sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Protocol là:

Protocol là:

A. Là các qui tắc để cho phép các máy tính có thể giao tiếp được với nhau

B. Một trong những thành phần không thể thiếu trong hệ thống mạng

C. a và b đúng

D. a và b sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Protocol là?

Protocol là?

A. Các qui tắc để cho phép các máy tính có thể giao tiếp được với nhau

B. Một trong những thành phần không thể thiếu trong hệ thống mạng

C. A và B sai

D. A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: