printf(“%2f”,123.5678908);

printf(“%2f”,123.5678908);

Đâu là kết quả của câu lệnh sau:

A. 123.56

B. 123.567890

C. 123.567

D. 123.567891

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: