print(3 >= 3)

print(3 >= 3)

Output của lệnh là:

A. 3 >= 3

B. True

C. False

D. None

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: