print(1, 2, 3, 4, sep=’*’)

print(1, 2, 3, 4, sep=’*’)

Output của lệnh sau là:

A. 1 2 3 4

B. 1234

C. 1*2*3*4

D. 24

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: