print “Hello World”[::-1]

print “Hello World”[::-1]

Output của lệnh dưới đây là:

A. dlroW olleH

B. Hello Worl

C. d

D. Error

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: