Pointers are ___ that contain the addresses of other variables and ____ .

Pointers are ___ that contain the addresses of other variables and ____ .

A. value, object

B. object, class

C. variables, functions

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: