Phương thức writeBytes( String v) trong lớp DataOutputStream được sử dụng với mục đích gì?

Phương thức writeBytes( String v) trong lớp DataOutputStream được sử dụng với mục đích gì?

A.  Gửi một ký tự v tới nguồn xuất bất kỳ

B. Gửi một chuỗi ký tự v tới nguồn xuất bất kỳ

C. Gửi một số thực v tới nguồn xuất bất kỳ

D. Gửi một số nguyên v tới nguồn xuất bất kỳ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: