Phương thức viết chương trình của Javascript như thế nào?

Phương thức viết chương trình của Javascript như thế nào?

A. Viết riêng một trang

B. Viết chung với HTML

C. Cả hai dạng

D. Không có dạng nào.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Phương thức viết chương trình của Javascript như thế nào?

Phương thức viết chương trình của Javascript như thế nào?

A. Viết riêng một trang

B. Viết chung với HTML

C. Cả hai dạng A và B

D. Không có dạng nào.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: