Phương thức ServerSocket(int port, int count) trong lớp ServerSocket được sử dụng với mục đích gì?

Phương thức ServerSocket(int port, int count) trong lớp ServerSocket được sử dụng với mục đích gì?

A.  Mở kết nối từ máy khách đến máy chủ

B. Mở kết nối từ máy khách đến máy chủ và mở kết nối từ phía máy chủ đến máy khách

C. Mở kết nối từ phía máy chủ chờ máy khách kết nối đến thông qua cổng port, cho phép số máy kết nối cùng lúc là count

D. Mở kết nối từ phía máy chủ chờ máy khách kết nối đến thông qua số hiệu cổng port

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: