Phương thức replaceFirst(char old, char new) được dùng để làm gì?

Phương thức replaceFirst(char old, char new) được dùng để làm gì?

A. Thay thế tất cả ký tự new bằng ký tự old trong một chuỗi nào đó

B. Thay thế tất cả các ký tự old bằng ký tự new trong một chuỗi nào đó

C. Thay thế ký tự old đầu tiên bằng ký tự new trong một chuỗi nào đó

D. Thay thế ký tự old cuối cùng bằng ký tự new trong một chuỗi nào đó

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: