Phương thức receive( DatagramPackage p) trong lớp DatagramSocket được sử dụng với mục đích gì?

Phương thức receive( DatagramPackage p) trong lớp DatagramSocket được sử dụng với mục đích gì?

A.  Để gửi số nguyên p đi

B. Để nhận số nguyên p về

C. Để nhận gói dữ liệu p về

D. Để gửi gói dữ liệu p đi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: