Phương thức read() của lớp InputStream trả về kết quả gì?

Phương thức read() của lớp InputStream trả về kết quả gì?

A. Số byte nhận (đọc) được

B. Mảng các byte dữ liệu nhận (đọc) được

C. Chuỗi (String) dữ liệu nhận (đọc) được

D. Không trả về gì cả

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: