Phương thức nextLine() thuộc lớp nào ?

Phương thức nextLine() thuộc lớp nào ?

A. String 

B. Scanner 

C. Integer 

D. System 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: