Phương thức next() của lớp Scanner dùng để làm gì?

Phương thức next() của lớp Scanner dùng để làm gì?

A. Nhập một số nguyên 

B. Nhập một ký tự

C. Nhập một chuỗi 

D. Không có phương thức này  

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  “Nhập một chuỗi”  Vì:

Phương thức next() của lớp Scanner sử dụng để nhập một chuỗi ký tự bao gồm cả khoảng trắng.

Tags: