Phương thức nào trả về địa cổng socket kết nối đến?

Phương thức nào trả về địa cổng socket kết nối đến?

A.  getPort()

B. getLocalPort()

C. getLocalPortNumber()

D. getPortNumber()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: