Phương thức nào trả về địa chỉ socket?

Phương thức nào trả về địa chỉ socket?

A.  getLocalAddress()

B. getInetAddress()

C. getSocketName()

D. getInetLocalAddress()

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: