Phương thức nào sau đây không trả về đối tượng thuộc kiểu InetAddress ?

Phương thức nào sau đây không trả về đối tượng thuộc kiểu InetAddress ?

A. getAddress() của DatagramPacket

B. getInetAddress() của Socket

C. accept() của ServerSocket

D. Phương thức getLocalHost()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: