Phương thức nào sau đây được sử dụng để lấy các không gian tên được sử dụng trong một tài liệu XML từ một đối tượng SimpleXMLElement?

Phương thức nào sau đây được sử dụng để lấy các không gian tên được sử dụng trong một tài liệu XML từ một đối tượng SimpleXMLElement?

A. getName()

B. getNamespaces()

C. getElement()

D. getDefined()

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Phương thức nào sau đây được sử dụng để lấy tên của phần tử XML từ một đối tượng SimpleXMLElement?

Phương thức nào sau đây được sử dụng để lấy tên của phần tử XML từ một đối tượng SimpleXMLElement?

A. getDefined()

B. getNamespaces()

C. getName()

D. getCall()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: