Phương thức nào sau đây dùng để lấy tên của máy chủ?

 Phương thức nào sau đây dùng để lấy tên của máy chủ?

A. getLocalHostName()

B. getHostAddress()

C. getHostName()

D. getLocalHost()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: