Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:

Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:

A. Simplex

B. Half – duplex

C. Full – duplex

D. Phương thức khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi?

Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi?

A. Full – duplex

B. Simplex

C. Half – duplex

D. Phương thức khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: