Phương thức nào dùng để tìm kiếm một chuỗi trong một chuỗi khác trong class

Phương thức nào dùng để tìm kiếm một chuỗi trong một chuỗi khác trong class

String của Java?

A.  lastIndexOf()

B. substring()

C. toString()

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: