Phương thức nào dùng để thay đổi và cập nhật định dạng ngay lập tức:

Phương thức nào dùng để thay đổi và cập nhật định dạng ngay lập tức:

A.  Auto Styles

B. HTML Style

C. CSS style

D. New style

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Phương thức nào dùng để thay đổi và cập nhật định dạng ngay lập tức:

Phương thức nào dùng để thay đổi và cập nhật định dạng ngay lập tức:

A. Auto styles

B. Html style 

C. Css style

D. New style

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: