Phương thức khởi tạo đối tượng của lớp ServerSocket có thể gây ra ngoại lệ nào sau đây?

Phương thức khởi tạo đối tượng của lớp ServerSocket có thể gây ra ngoại lệ nào sau đây?

A. SSException

B. RemoteException

C. IOException

D. SocketException

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: