Phương thức khởi tạo của lớp URL có thể phát sinh ngoại lệ nào sau đây?

Phương thức khởi tạo của lớp URL có thể phát sinh ngoại lệ nào sau đây?

A. IOException

B. UnknownHostException

C. MalformedURLException

D. SocketException

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: