Phương thức getData() trong lớp DatagramPacket được sử dụng với mục đích gì?

Phương thức getData() trong lớp DatagramPacket được sử dụng với mục đích gì?

A.  Trả về nội dụng dữ liệu thật sự chứa trong gói dữ liệu

B. Trả về địa chỉ chứa trong gói dữ liệu

C. Trả về kích thước của gói chứa trong gói dữ liệu

D. Trả về số hiệu cổng chứa trong gói dữ liệu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: