Phương thức getContent() của lớp URL có kết quả trả về thuộc kiểu Object đúng hay sai?

Phương thức getContent() của lớp URL có kết quả trả về thuộc kiểu Object đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: