Phương thức getContent() của đối tượng URL có thể có ngoại lệ phát sinh là gì?

Phương thức getContent() của đối tượng URL có thể có ngoại lệ phát sinh là gì?

A. UnknownHostException

B. IOException

C. SocketException

D. URLException

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: