Phương thức getAddress() của lớp DatagramPacket trả về?

Phương thức getAddress() của lớp DatagramPacket trả về?

A. Đối tượng thuộc lớp InetAddress

B. Đối tượng thuộc lớp DatagramSocket

C. Một chuỗi (String) chứa địa chỉ IP

D. Một chuỗi (String) chứa tên miền

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: