Phương thức accept() của lớp ServerSocket có tác dụng gì?

Phương thức accept() của lớp ServerSocket có tác dụng gì?

A.  Lắng nghe một kết nối đến máy client và chấp nhận nó.

B. Chờ máy chủ kết nối đến một máy trạm nào đó.

C. Lắng nghe một kết nối đến socket này và chấp nhận nó.

D. Tất cả các đáp án đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: