Phương pháp kiểm toán tuân thủ gồm?

Phương pháp kiểm toán tuân thủ gồm?

A. Cập nhật theo hệ thống

B. Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát

C. Cả 2 câu trên đều sai

D. Cả 2 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng