Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ gồm?

Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ gồm?

A. Điều tra phỏng vấn

B. Thử nghiệm

C. Quan sát, xác nhận

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng