Phương án nào sau đây là tag 2 side

Phương án nào sau đây là tag 2 side

A. DT

B. LI

C. DD

D. DL

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: