PHP không hỗ trợ từ khóa tầm vực nào sau đây:

PHP không hỗ trợ từ khóa tầm vực nào sau đây:

A. final

B. abstract

C. final, abstract

D. Tất cả từ khóa đều được PHP hỗ trợ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: