PHP hỗ trợ hệ Quản Trị CSDL nào sớm nhất? 

PHP hỗ trợ hệ Quản Trị CSDL nào sớm nhất? 

A. Oracle Database

B. SQL

C. SQL+

D. MySQL

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

PHP hỗ trợ hệ Quản Trị CSDL nào sớm nhất? 

PHP hỗ trợ hệ Quản Trị CSDL nào sớm nhất? 

A. Oracle Database

B. SQL

C. SQL+

D. MySQL

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: