PHP dựa theo cú pháp của ngôn ngữ nào?

PHP dựa theo cú pháp của ngôn ngữ nào?

A. Basic

B. Pascal

C. C

D. VB Script

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: