Phím ctrl + E trong cập nhật chứng từ thuộc chức năng nào?

Phím ctrl + E trong cập nhật chứng từ thuộc chức năng nào?

A. Bỏ ghi

B. Sửa

C. Thêm

D. Hoãn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng