Phép trừ 1 con trỏ với một số nguyên sẽ là:

Phép trừ 1 con trỏ với một số nguyên sẽ là:

A. Một số nguyên

B. Một con trỏ cùng kiểu

C. Cả hai kết quả trên đều đúng

D. Cả hai kết quả trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: