Phép toán % có ý nghĩa gì?

Phép toán % có ý nghĩa gì?

A. Đổi dấu một số thực hoặc một số nguyên

B. Chia hai số thực hoặc nguyên

C. Lấy phần dư của phép chia hai số nguyên

D. 1 và 2

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: