Phép toán 1 ngôi nào dùng để xác định địa chỉ của đối tượng mà con trỏ chỉ tới:

Phép toán 1 ngôi nào dùng để xác định địa chỉ của đối tượng mà con trỏ chỉ tới:

A. *;

B. !;

C. &;

D. Kết quả khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Phép toán 1 ngôi nào dùng để xác định giá trị ở địa chỉ con trỏ trỏ tới:

Phép toán 1 ngôi nào dùng để xác định giá trị ở địa chỉ con trỏ trỏ tới:

A. !;

B. &;

C. *;

D. Kết quả khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: