Phép cộng 1 con trỏ với một số nuyên sẽ là

Phép cộng 1 con trỏ với một số nuyên sẽ là

A. Một con trỏ có cùng kiểu

B. Một số nguyên

C. Cả hai kết quả đều đúng

D. Cả hai kết quả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: