Phát hiện chỗ sai trên hình ảnh trên? 

Phát hiện chỗ sai trên hình ảnh trên? 

                             

A. TK Có: 331

B. TK Nợ: 1121 và TK Có: 131

C. TK Nợ: 1111 và TK Có: 131

D. TK Nợ: 1111 và TK Có: 331

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng