Phát biểu sau nào là SAI

Phát biểu sau nào là SAI

Chọn một câu trả lời

A. Mảng có kích thước không đổi trong toàn bộ chương trình 

B. Mảng là cấu trúc dữ liệu có khả năng lưu trữ nhiều thành phần (phần tử) dữ liệu với kiểu khác nhau

C. Mảng N phần tử được đánh chỉ số từ 0 đến N – 1 

D. Chỉ số mảng bắt đầu bằng 0 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là: Mảng là cấu trúc dữ liệu có khả năng lưu trữ nhiều thành phần (phần tử) dữ liệu với kiểu khác nhau Vì:

Mảng chỉ có thể lưu trữ các phần tử có cùng kiểu dữ liệu.

Tags:

Phát biểu sau nào là SAI

Phát biểu sau nào là SAI

A. Mảng có kích thước không đổi trong toàn bộ chương trình

B. Mảng là cấu trúc dữ liệu có khả năng lưu trữ nhiều thành phần (phần tử) dữ liệu với kiểu khác nhau

C. Mảng N phần tử được đánh chỉ số từ 0 đến N – 1

D. Chỉ số mảng bắt đầu bằng 0 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là: Mảng là cấu trúc dữ liệu có khả năng lưu trữ nhiều thành phần (phần tử) dữ liệu với kiểu khác nhau Vì:

Mảng chỉ có thể lưu trữ các phần tử có cùng kiểu dữ liệu.

Tags: