Phát biểu sau đây đúng hay sai? Ta sử dụng phương thức getHostAddress() của đối tượng InetAddress để lấy ra địa chỉ IP của máy kết nối dưới dạng chuỗi?

Phát biểu sau đây đúng hay sai? Ta sử dụng phương thức getHostAddress() của đối tượng InetAddress để lấy ra địa chỉ IP của máy kết nối dưới dạng chuỗi?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Phát biểu sau đây đúng hay sai? Ta sử dụng phương thức getAddress() của đối tượng InetAddress để lấy ra địa chỉ IP của máy kết nối dưới dạng chuỗi?

Phát biểu sau đây đúng hay sai? Ta sử dụng phương thức getAddress() của đối tượng InetAddress để lấy ra địa chỉ IP của máy kết nối dưới dạng chuỗi?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: